AJ Cardinal fr p_fr_1p.jpg
AJ Cardinal rear p_fr_2.jpg